Stadgeändring DF Norra Kretsen

Stadgar

Dataföreningen i Sverige, Norra Kretsen

Antagna av vid ordinarie årsstämma 2024-03-14 och extra stämma 2024-05-23.

§ 1. Definitioner
”Dataföreningen” består av en central gemensam förening, juridisk person, som driver gemensamma och övergripande frågor (”Riksföreningen”) samt ett antal, via avtal anslutna, geografiskt indelade lokala föreningar som är separata juridiska personer.

Lokala föreningar är ideella föreningar som regionalt sammansluter Dataföreningens individmedlemmar baserat på bostadsort eller eget val.

Namnet på den lokala förening som dessa stadgar avser är Dataföreningen i Sverige, Norra Kretsen. Säte för den lokala föreningen är Skellefteå.

Föreningsstämmor hålls separat för Riksföreningen och lokala föreningar.

§ 2. Ändamål
Dataföreningen är ideell, intressedriven samt religiöst och partipolitiskt obunden.

Dataföreningens ändamål är att:

–          verka för en digitalisering av Sverige som stärker människan

–          bidra till upprätthållandet och spridningen av mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och Europakonventionen

–          utveckla individers digitala kompetens och därigenom också stärka företag, organisationer och samhälle

–          verka för ett hållbart, demokratiskt och humanistiskt samhälle, där digitaliseringen ger alla möjlighet att påverka och förbättra sina liv

–          vara en oberoende plattform för att påverka digitaliseringens utveckling och inriktning samt att främja kontakter, erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling

–          vara en kompetensresurs för remissvar, expertutlåtanden och utredningar

–          främja tillgången på fortbildning, certifiering och högre vidareutbildningar

–          vara drivande i utvecklingen av standarder, best practice, rekommendationer, guider och checklistor

–          främja god praxis och reglerade förhållanden mellan leverantörer/säljare och användare/köpare av produkter och tjänster

–          fortlöpande ha internationella och nationella kontakter för att bevaka utvecklingen inom digitalisering och IT.

§ 3. Medlemskap
Individer kan, efter ansökan, bli medlemmar i Dataföreningen. Medlemsvillkor fastställs av Riksföreningens styrelse och anslås på webben.

Individen blir medlem i Riksföreningen och samtidigt medlem i en av de lokala föreningarna baserat på bostadsort eller eget val.

§ 4. Indelning i lokala föreningar
Indelning av lokala föreningar samt respektive förenings geografiska område fastställs av Riksföreningens styrelse. Förändring av indelning kräver, före Riksföreningens styrelses beslut, att motsvarade enhälliga beslut fattats av styrelserna i berörda lokala föreningar. Dataföreningens målsättning är att de lokala föreningarna ska vara i medlemsmässig och geografisk balans och att bästa medlemsnytta uppnås.

Lokala föreningars namn och stadgar ska godkännas av Riksföreningens styrelse. Krav och förslag på stadgar för lokala föreningar beslutas och tillhandahålls från Riksföreningen.

Lokala föreningar som inte verkar enligt sina och Riksföreningens stadgar kan uteslutas från Dataföreningen efter beslut av Riksföreningens Föreningsstämma.

§ 5. Medlemsavgifter och serviceavgifter
Medlemsavgifter och serviceavgifter beslutas av Riksföreningens styrelse för ett år i taget.

§ 6. Utträde
Medlem som bryter mot stadgarna eller ett stadgeenligt fattat beslut, kan uteslutas genom beslut i Riksföreningens styrelse.

Medlem som utträder eller utesluts ur Dataföreningen har inte rätt att återfå något av vad denne har betalat till Dataföreningen och inte heller rätt till några av dess tillgångar.

§ 7. Verksamhetsår
Dataföreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från den 1 januari till och med den 31 december. Det gäller såväl Riksföreningen som de lokala föreningarna.

För varje år ska den lokala föreningens styrelse avge en förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning. Om externa revisorer anlitas ska underlagen tillställas revisorerna senast 6 veckor efter räkenskapsårets slut, för granskning av räkenskaper och förvaltning.

Lokala föreningar ska varje år lämna en verksamhetsberättelse och uppgift om sin ekonomiska ställning till Riksföreningens styrelse.

§ 8. Styrelse i lokal förening
Den lokala föreningens verksamhet leds av en styrelse. Styrelsens utses på ordinarie föreningsstämma och utgörs av ordföranden samt ytterligare minst fyra och maximalt tio ledamöter. Dessutom kan lämpligt antal suppleanter väljas av föreningsstämman.

Styrelseordförande väljs på 1 år samt övriga ledamöter på 2 år. Val av övriga ledamöter bör organiseras så att hälften av ledamöterna väljs årligen.

För ett verksamhetsår ska den lokala föreningen upprätta en plan som ska redovisas vid lokal ordinarie föreningsstämma.

Den lokala föreningens styrelse ansvarar för att:

•                verksamheten drivs enligt stadgarna och för föreningsstämma redovisad verksamhetsplan

•                firmatecknare utses

•                bokföringen och medelsförvaltningen sköts på betryggande sätt och under tillfredsställande kontroll

•                fullmäktige och suppleanter väljs att representera den lokala föreningen vid Riksföreningens föreningsstämma

•                planera och genomföra kurs- och konferensverksamhet, seminarier och medlemsträffar för information, erfarenhetsutbyte, projekt och kunskapsspridning

•                medlemmar informeras om lokala aktiviteter.

§ 9. Styrelsemöte i lokal förening
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden; dock minst fyra gånger om året. Styrelsemöte ska dessutom hållas om minst två ledamöter så påfordrar.

Styrelsen är beslutsmässig när hälften av dess ledamöter deltar i beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om styrelsemötet inte samlar minst 50% av ledamöterna ska mötet ställas in och nytt utlysas.

Kallelse och föredragningslista utsänds genom ordförandens försorg senast 7 dagar före mötet.

§ 10. Föreningsstämma och extra stämma
Ordinarie föreningsstämma ska anordnas av styrelsen för den lokala föreningen inom två och en halv månad efter räkenskapsårets slut. Vid ordinarie föreningsstämma ska nedanstående huvudfrågor behandlas.

1.       Val av ordförande

2.       Val av sekreterare

3.       Godkännande av dagordningen

4.       Val av två justerare

5.       Frågan om stadgeenlig kallelse

6.       Fastställande av röstlängd

7.       Styrelsens förvaltningsberättelse

8.       Revisorernas rapport

9.       Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av resultatet

10.    Frågan om ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter

11.    Fastställande av verksamhetsplan och budget

12.    Fastställande av totala antalet styrelseledamöter

13.    Val av ordförande och ledamöter i styrelsen

14.    Val av revisorer och revisorssuppleanter

15.    Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

16.    Val av valberedning samt sammankallande för denna

17.    Val av fullmäktige att representera den lokal föreningen vid Riksföreningens föreningsstämma

18.    Val av ledamot i Riksföreningens valberedning

19.    Av medlemmarna stadgeenligt väckta motioner

20.    Övriga ärenden

Förslag till övriga ärenden samt motioner, som ska behandlas vid ordinarie lokal föreningsstämma, ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 januari.

Extra lokal föreningsstämma kan utlysas av styrelsen vid behov.

Kallelse till ordinarie lokal föreningsstämma och extra föreningsstämma ska ske genom e-postmeddelande till den e-postadress som medlemmen har angivit samt genom ett anslag på föreningens webbplats senast 14 dagar före mötet. På den lokala föreningens webbsida ska uppgifter och dokumentation över de ärenden som ska behandlas tillhandahållas.

Om valberedningens förslag till styrelse eller styrelsens förslag till valberedning inte antas på ordinarie föreningsstämma, kan sittande styrelse begära att val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning bordläggs till en extra lokal föreningsstämma som ska hållas tidigast fyra veckor och senast sex veckor efter ordinarie lokal föreningsstämma.

§ 11. Revisorer
Lokala föreningar är endast skyldiga att utse externa revisorer om de har en verksamhet som kräver detta enligt lag. Däremot ska en medlemsrevisor alltid utses.

Om externa revisorer utses, ska det ske vid ordinarie lokal föreningsstämma. Två externa revisorer ska utses, varav minst en godkänd, för en tid av ett år. Revisor får inte inneha en styrelsefunktion inom Dataföreningen.

Revisorerna ska avge en revisionsberättelse som överlämnas till den lokala föreningens styrelse senast två veckor före ordinarie lokal föreningsstämma.

§ 12. Valberedning
Valberedningen ska bestå av minst två ledamöter. Styrelsen ställer förslag på ledamöter och dessa väljs på ordinarie lokal föreningsstämma.

Valberedningens mandatperiod är ett år.

Valberedningen ska föreslå ordförande, styrelseledamöter, fullmäktige till Riksföreningens Föreningsstämma, ledamot i Riksföreningens valberedning och, om så krävs, revisorer i föreningen samt relaterade arvoden.

Till ledamot i valberedningen får inte väljas person som innehar uppdrag i någon av Dataföreningens styrelser. Valberedning ska, till medlemmarna, överlämna sina förslag senast 14 dagar före ordinarie lokal föreningsstämma.

§ 13. Ändring av stadgar 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två ordinarie lokala föreningsstämmor eller på en ordinarie lokal föreningsstämma och en extra lokal föreningsstämma. Perioden mellan dessa föreningsstämmor ska vara minst två månader. Beslutet ska biträdas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Stadgarna ska sedan godkännas av Riksföreningens styrelse.

§ 14. Föreningens upplösning
För upplösning av den lokala föreningen krävs beslut på två ordinarie lokala föreningsstämmor eller på en ordinarie lokal föreningsstämma och en extra lokal föreningsstämma. Beslutet ska biträdas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

Vid upplösning av den lokala föreningen ska vad som återstår av tillgångarna tillfalla Riksföreningen.