2021 Projektledning i IT-projekt, kursinnehåll

Kursmaterialet är på svenska, med detta innehåll:
·         Redogöra för projektmetodikens grunder
·         Redogöra för utmaningar
·         Hantera framgångsfaktorer
·         Förena traditionell projektledning med agila arbetssätt och värderingar
·         Starta ett projekt och samla in krav
·         Hantera mål
·         Strukturera och planera ett projekt
·         Använda mallar och analysstöd för projektplanering
·         Hantera tids- och resursplanering
·         Fördela befogenheter, ansvar och aktiviteter i ett projekt
·         Upprätta en tidplan med aktiviteter och delmål/milstolpar
·         Upprätta en projektbudget
·         Analysera och hantera risker i projekt
·         Följa upp hur ett projekt fortlöper och hantera ändringar
·         Tillämpa metoder för teamarbete och ständig förbättring
·         Avsluta ett projekt och dra lärdomar
·         Tillämpa metoder för att bilda och leda en projektgrupp